bakit may pagsubok

Share these post to others

May isang lalaking Kristiyano. Siya ay tunay na Kristiyano, palaging nasa simbahan at nananalangin,gumagawa ng mga bagay ng nakalulugod sa Diyos at tumutulong sa kapwa. Pag may misyon ang simbahan, kasama siya, hindi nagpapa-iwan. Anupat makikita mo talaga sa kanya ang buhay ng pagiging isang tunay Kristiyano.

Minsan pag-uwi nya, nagulat siya dahil may sakit ang kanyang pinakamamahal na anak, hindi ito simpleng lagnat lang, pagka-tapos niya ito ipanalangin, dinala niya ito sa ospital.

Sabi ng doktor, “May dengue ang anak mo at nasa ikatlong antas na ito, maliit na ang tsansa na siya ay mabuhay.”

Nalungkot ang Kristiyano pero mayroon pa rin siyang lakas ng loob dahil mayroon siyang pananampalataya. Nanalangin siya ng nanalangin buong gabi, nag-ayuno at humiling sa Lord na iligtas na tiyak na kapahamakan ang kanyang anak. Sa puso nya, ililigtas ng Lord ang kanyang mahal na anak.

Nang sumunod na araw, sa kanyang pagbalik sa ospital, nagulat sya dahil maraming nurse sa kwarto ng anak nya at ang doktor ay nagmamadali na sumalubong sa kanya.

“Ginawa namin ang lahat para mapagaling ang iyong anak, ikinalulungkot ko subalit pumanaw na siya.”
Nakikiramay kami.” Dugtong pa nito.

Sobrang lungkot ang naramdaman ng kristiyano.

Ngayon, bakit hinahayaan ang Panginoon na mangyari ang mga ganitong bagay? Kristiyano ka na nga at sumusunod sa kanyang mga utos, bakit ka pa nakakaramdam o nakakaranas ng ganitong mga pangyayari.
Mga bagay na hindi mo inaasahang bibigyan nya ng pahintulot.

Sasabihin nang mga walang pananampalataya , “Yan pa ba nakukuha mo sa pagsimba? Kung tunay na Diyos ang sinasamba mo hindi ka nya pababayaan ng ganyan. Wag ka ng mag-simba, pare-pareho lang ang buhay.”

Yan ang pananaw ng mga taong nasa labas ng simbahan tungkol sa mga kabiguan sa buhay.

Pero iba ang tawag ng mga tunay na kristyano sa ganung mga bagay. Ito ay TRIALS o PAGSUBOK.

Sa isang banda, tama rin naman ang mga hindi kristiyano, Hindi ka talaga pababayaan ang Diyos, salungat lang ang kanilang pananaw.

Sa mga tunay na kristiyano ganito, “Hindi ka pinababayaan ang Panginoon, at ito ang dahilan kaya ka binibigyan ng mga pag-subok.” mas maganda yata na ganito.

“Mahal ka ang Panginoon kaya ka Niya hinuhubog upang maging matuwid.”

Tinitingnan Niya kung gaano ka tatagal sa paglilingkod sa Kanya. Kung hangang saan ka susunod.

Heb 12:6
For the Lord sends punishment on his loved ones; everyone whom he takes as his son has experience of his rod. It is for your training that you undergo these things; God is acting to you as a father does to his sons; for what son does not have punishment from his father?

Sa tagalog,

Sapagka’t pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang iniibig, At hinahampas ang bawa’t tinatanggap na anak.Na dahil sa ito’y parusa kayo’y nagtitiis; inaari kayo ng Dios na tulad sa mga anak; sapagka’t alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kaniyang ama?

Sa pagsunod sa Panginoon, hindi tama na puro magandang pagpapala lamang ang ating matanggap.

Dahil sa mga pagsubok, doon malalaman kung dapat ba talaga tayong magmana ng buhay na walang hanggan. Dahil kung may premyo, aba dapat mayroon munang paligsahan. Saan ka ba nakakita ng premyo na ipinamimigay ng hindi pinaghihirapan?

Dapat may dadaanan ka. Halimbawa, isa kang estudyante, mag-aaral, kung gusto mong maging valedictorian, kelangan na mag-aral na mabuti. Hindi pwede ang pala-absent. Hindi pwede ang hindi gagawa ng mga takdang – aralin. Kailangan, sumunod sa mga guro at sa kanilang mga iniaatas na gawain. di ba?

Ganun din sa Lord. Dadaan ka sa butas ng karayom, sabi ng ng matatanda.

Our most significant opportunities will be found in times of greatest difficulty.

 

President Thomas S Monson LDS2

Thomas S. Monson – 16th President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [thomassmonson.org]

 

 

Now what should we do to overcome this trials at hindi mahulog sa bitag ng kaaway?

Remember Job?

Si Job ay isang lingkod ng Diyos na tumanggap ng mga pagsubok, hindi galing sa Lord pero ang Lord ang nagpahintulot. Una, namumuhay si Job ng maayos, matiwasay, mayaman, may mga anak, asawa , ari-arian at maraming kaibigan. Pero may mga pagkakataon na nang-gugulo sa buhay natin itong si satanas. (Please read the book of Job)

Inalisan siya ng kayamanan, pamilya, kaibigan, lahat ay inalis sa kanya, pati ang kanyang katawan ay sinugatan ni satanas. Pero makikita mo ang kanyang pananampalataya. Sa halip na magalit, lalo niyang sinamba ang Panginoon, nag-ayuno at nagdamit ng sako.

Ano ang naging bunga pagkatapos na kanyang pag-tagumpayan ang kaaway?

Ibinalik ng Panginoon ang lahat ng inalis sa kanya, na-doble pa ang kanyang kayamanan. Pati mga kaibigan.

Ano ang meron si Job na dapat nating gayahin?

Job has a focus, his eyes can see the Lord.

Wala siyang ibang pinaniniwalaan pagdating sa pananampalataya. Ang Panginoon lamang. Kahit ang asawa ‘nya ay hindi ‘nya hinayaan na impluwensyahan siya.

Ganun din tayo, ang dapat nating tingnan ay si Jesus. Ang buhay Niya ang dapat nating gayahin. Kung si Jesus nga, hinayaan ng Ama na mag-hirap, at hindi lang basta paghihirap, lahat ng kasalanan ng sanlibutan ay iniatang sa kanya. Tayo pa kaya na mananampalataya ang hindi dumaan sa mga pagsubok?

Kapatid sa dulo ng ating mga pag-subok ay may nakalaan na premyo. Premyo na dapat pagsikapan at ipag-laban. Itanaw mo ang iyong mga mata sa Panginoong Jesus at ikaw ay bibigyan Niya ng kalakasan upang mag-tagumpay sa lahat ng pag-subok.

Ang mga pagsubok ay ipinararanas upang mapatunayan kung totoo ang ating pananampalataya.

1Pe 1:7 Ang ginto, na nasisira, ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya, na higit kaysa ginto, ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat

Amen.


Share these post to others


Your feedback is important to me, leave a reply :